Rendeletek társadalmi egyeztetése

Tájékoztató a rendelet-tervezetek előkészítésében való társadalmi részvételről

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket, tervezeteket, továbbá a rendeletek hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, módosításra vonatkozó javaslatokat a jegyzo@kors.t-online.hu email címre várjuk.
Kérjük, véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező esetben véleményét annak figyelembe vétele nélkül töröljük.
A körjegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – jelen rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából – legkésőbb a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított két évig kezeli. Amennyiben a véleményezett tervezet nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint az előző két bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. Ennek értelmében adatainak (nevének, elektronikus levélcímének) kezeléséhez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük.
A véleményezési határidő lejártát követően a körjegyző a beérkezett véleményekről tipizált összefoglalót készít, melyet a véleményezők listájával együtt a honlapon közzétesz.

 

Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezetek:

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Véleményezési határidő: –

 

Archív:

ELŐTERJESZTÉS – a közterület használat szabályairól szóló rendelet módosítása

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2013. (… …) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/ 2013. (…) önkormányzati rendelete az iskolai költségek megtérítéséről és a képzési támogatásokról a 2013/2014-es tanévben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013.(…) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2013. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2013. (…) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …………/2013. (…) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2013. (…) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/ 2012. (…) önkormányzati rendelete az iskolai költségek megtérítéséről és a képzési támogatásokról a 2012/2013-as tanévben

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …./ 2012. (…) önkormányzati rendelete az iskolai költségek megtérítéséről és a képzési támogatásokról a 2012/2013-as tanévben szóló 11/ 2012. (XI. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2012. (…) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 10/2004. (V. 1.) rendelete módosításáról

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2012. (…) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 10/2004. (V. 1.) rendelete módosításáról (2012.  09. 28.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezet társadalmi egyeztetése során beérkezett véleményekről

A beérkezett vélemény felhívja a figyelmet azon 2012. október 1-jétől hatályos törvényi rendelkezésre, mely alapján önkormányzati rendeletben mezőgazdasági haszonállat tartása nem korlátozható, ami alapján az állattartásról szóló rendelet 2012. október 1-jétől történő hatályon kívül helyezése válhat szükségessé.
– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …../2012. (…) önkormányzati rendelete az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2012. (…) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról

– KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/ 2012. (…) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról


 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2011. (X. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az önkormányzati rendeletek (a továbbiakban: rendelet) tervezeteinek      természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által történő véleményezésére (a továbbiakban: társadalmi egyeztetés) terjed ki, nem érinti az egyéb jogszabályokban meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

2. § (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyezetésre bocsátani azt a tervezetet, mely
a) fizetési kötelezettségről szól;
b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról rendelkezik;
c) sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az egyeztetés Kékkút Község Önkormányzata különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környzezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

3. § A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a körjegyző tartozik felelősséggel.

4. § (1) A Társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
(2) A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetés céljából közzétett tervezetről.
(3) A névtelenül beérkezett vélemyényeket azok figyelembevétel nékül törölni kell.
(4) A körjegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – jelen rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából – legkésőbb a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított két évig kezeli. Amennyiben a véleményzett tervezet nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemyény beérkezését követő egy éven belül törölni kell.
(5) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a (3)-(4) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a vélemyényező figyelmét a honlapon keresztül fel kell hívni.
(6) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.

5. § A tervezetet olyan időpontban kell a honlapon közzétenni, hogy a véleményezésre legalább 8 nap rendelkezésre álljon.

6. § (1) A körjegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról tipizált összefoglalót készít, melyet a honlapon a véleményezők listájával együtt közzétesz.
(2) A körjegyzőt egyedi válaszadási kötlezettség nem terheli.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összefoglalót a tervezettel együtt a képviselő-testület elé kell terjeszteni, mellyel egy időpontban kell biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott közzétételt.

7. § Az Önkormányzat a honlapján megadott elektronikus levélcímen keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy a rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint a módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse a körjegyzőnek.

8. § A körjegyző a 4. §-ban meghatározott egyeztetési formán túl más egyeztetési formákat is igénybe vehet.

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

 

Pék László                                         Dr. Szabó Tímea
polgármester                                           körjegyző

A kihirdetés napja: 2011. október 01.

Dr. Szabó Tímea
körjegyző

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK …./2012. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 10/2011.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezet társadalmi egyeztetése során beérkezett véleményekről

 

 

A beérkezett vélemény felhívja a figyelmet azon 2012. október 1-jétől hatályos törvényi rendelkezésre, mely alapján önkormányzati rendeletben mezőgazdasági haszonállat tartása nem korlátozható, ami alapján az állattartásról szóló rendelet 2012. október 1-jétől történő hatályon kívül helyezése válhat szükségessé.