HIRDETMÉNY az általános iskolába történő beíratásról

HIRDETMÉNY
az általános iskolába történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig,
2015. április 17. (péntek) 8.00 – 18.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését
2015. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a
választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos
nyilatkozat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes
oldalon tájékozódhatnak.

A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető
a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon,
továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

A hirdetmény innen tölthető le.2015. március 12.