Óvodai általános felvételi időpont 2019/2020. nevelési évre a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodába

Kővágóörs és Kékkút községek Óvodai Nevelését Biztosító Intézményfenntartó Társulása tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2019/2020. nevelési évre a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodába az általános felvételi időpontot a következők szerint határozza meg:

2019. április 24. 10.00-14.00 óráig
2019. április 25. 10.00-16.00 óráig

A beíratás helye: Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda, Kővágóörs, Jókai u. 54.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
2019. szeptember 1. napjától napi négy órában óvodai nevelésre köteles minden olyan kisgyermek, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, a
Társulási Tanács az óvoda felvételi körzetét a hatályos alapító okirat alapján Kővágóörs és Kékkút községek közigazgatási területeire határozza meg.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha a 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be.

A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

– A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
– A gyermek személyi azonosítására alkalmas gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatát
– A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
– A gyermek TAJ-kártyája

Az óvodába a 2019/2020-es nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beiratása kötelező.
Az ezen határnapig született gyermekek 2019.szeptember 1-től óvodakötelesek.
( A 2016. augusztus 31.után született gyermekek óvodakötelezettsége 20120. szeptember 1-től kezdődik.)

A felvételről az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján
Az óvodai felvételről hozott döntésről szóló határozatot a beíratkozáskor megadott címre postázza az óvoda, legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig.
A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.

Kővágóörs, 2019. április 8.

Horváth Dezső
Társulási Tanács Elnöke

A dokumentum PDF formátumban innen tölthető le.2019. április 9.